• REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Ozłacamy Kasisi – IV edycja: NA AFRYKAŃSKIM SZLAKU”

   

  DEFINICJE

   

   

      1    Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Ozłacamy Kasisi – IV edycja – Na afrykańskim szlaku” oraz zasady uczestnictwa w nim.

  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

      a    „Cele Statutowe” – cele określone w statucie Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/status;

      b    „Konto bankowerachunek bankowy Organizatora prowadzony w banku BZWBK pod numerem: 48 1090 1883 0000 0001 2101 3122

      c    „Koordynator” – Uczestnik, będący osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych, który należy do kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź jest pracownikiem Szkoły i który został wybrany do zgłoszenia Uczestników do wzięcia udziału w Programie;

      d    „Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa; adres poczty elektronicznej: [email protected];

      e    „Ozłacamy Kasisi – IV edycja: Na afrykańskim szlaku – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej „Programem”, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych Organizatora;

      f    „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

      g    „Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, pod adresem: www.fundacjakasisi.pl/pl/ozlacamy

      h    „Szkoły” – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (średnie), licea ogólnokształcące, licea profilowane, technikum;

      i    „Uczestnicy Programu” – uczniowie Szkół (w przypadku przedszkoli – uczniowie klasy „0”), a także kadra zarządzająca, personel dydaktyczny oraz pracownicy zatrudnieni w Szkołach, którzy zgłoszą swój udział w Programie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

   

  INFORMACJE PODSTAWOWE

   

      1    Program ma charakter edukacyjno-charytatywny. Jego celem jest rozpowszechnianie działalności prowadzonej przez Organizatora, wiedzy o krajach afrykańskich oraz propagowanie idei crowdfunding’u, a także wsparcie finansowe Celów Statutowych Organizatora.

      1    Program trwa od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. przy czym „Wielki Ogólnopolski Finał” przewidziany jest na dzień 16 czerwca 2018 r. - Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego.

      2    Program skierowany jest do Szkół, których uczniowie oraz pracownicy, a także kadra zarządzająca i personel dydaktyczny, chcą poznać działalność Organizatora oraz wesprzeć finansowo Cele Statutowe Organizatora.

      3    Uczestnikami Programu mogą być:

      a    osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które należą do kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź są pracownikami Szkół;

      b    osoby niepełnoletnie (za zgodą ich przedstawicieli ustawowych), które są uczniami Szkół.

   

   

  ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

   

      1    Uczestnicy mogą brać udział w Programie:

   

      a    jako Szkoła – wszyscy Uczestnicy z danej Szkoły;

      b    jako grupa Uczestników – część Uczestników z danej Szkoły (np. klasa, dwie połączone klasy, itd.); z jednej Szkoły może zgłosić się kilka grup Uczestników.

   

      1    Wybrany przez Uczestników z danej Szkoły Koordynator (w szczególności nauczyciel) dokonuje zgłoszenia udziału w sposób określony w pkt 9.

      1   Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie internetowej Organizatora. Wypełnienie formularza wymaga w szczególności podania danych osobowych (imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe Szkoły) oraz akceptacji Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości przy dokonywaniu zgłoszenia należy się kontaktować z Organizatorem pod adresem: [email protected].

   

      2    Organizator skontaktuje się z:

   

      a    Koordynatorami, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji – według kolejności zgłoszeń,

      b    Koordynatorami, którzy dokonali rejestracji po 10. lutego 2018 r. – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia

  oraz wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny materiały dydaktyczne (np. filmy, zdjęcia, prezentacje multimedialne oraz inne materiały graficzne), scenariusz lekcji i inne pomoce (np. puszka do zbiórki drobnych złotówek Ozłacamy Kasisi, plakat akcji „Ozłacamy Kasisi”, złoty certyfikat, balony, torba dla Koordynatora).

      1    Program składa się z zadań, dla dwóch grup wiekowych (0-VI; młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna)

  Szczegółowy opis zadań zostanie przekazany Koordynatorom.

      1    Podsumowaniem Programu będzie Wielki Ogólnopolski Finał zorganizowany 16 czerwca 2018 r., podczas którego przeprowadzona zostanie zbiórka na rzecz Celów Statutowych Organizatora.

      1    Każda Szkoła/grupa Uczestników, która weźmie udział w Programie, będzie rywalizowała z innymi Szkołami/grupami Uczestników i zostanie umieszczona w Rankingu Szkół I Przedszkoli Złotych Serc na stronie internetowej Organizatora, biorąc pod uwagę dwie niezależne kategorie:

      a    SKUTECZNOŚĆ – kryterium decydującym o zwycięstwie jest ilość środków finansowych zebranych przez Szkołę i przekazanych na Cele Statutowe Organizatora;

      b    STOPIEŃ REALIZACJI – kryterium decydującym o zwycięstwie jest postęp w liczbie zrealizowanych zadań przez Szkołę.

      1    Wspieranie Celów Statutowych Organizatora możliwe jest w następujących formach:

      a    wpłata środków pieniężnych poprzez Stronę internetową Organizatora, na której możliwe jest dokonanie darowizny w ramach wybranych projektów Organizatora;

      b    wpłata środków pieniężnych na Konto bankowe Organizatora, zebranych podczas zbiórki do puszek.

      1   Wszelkie czynności faktyczne związane z uczestnictwem Szkoły/grupy Uczestników z danej Szkoły w Programie należą do obowiązków Koordynatora. Koordynator jest zobowiązany w szczególności do prawidłowego przeprowadzenia zbiórki środków pieniężnych na terenie Szkoły, a następnie do ich przekazania (w formie przelewu) na Konto bankowe Organizatora. 

     1  Organizator udziela szczegółowych informacji Koordynatorowi w zakresie sposobu przeprowadzenia Programu w Szkole, w szczególności dotyczących przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki środków pieniężnych, uzyskania koniecznych zgód i spełnienia innych wymogów związanych z udziałem w Programie

      2    Organizator zapewni każdej grupie Uczestników możliwość zamieszczania na specjalnej podstronie Strony internetowej Organizatora opisów i fotorelacji (zawierających zdjęcia wykonane podczas realizacji Programu) ze wszystkich działań prowadzonych w ramach udziału w Programie. Wszelkie czynności związane z dostarczeniem zdjęć i opisów zamieszczanych na ww. podstronie, w tym uzyskanie koniecznych zgód od Uczestników na publikację zdjęć, spoczywają na Koordynatorze. Zamieszczenie dostarczonych przez Koordynatorów opisów i zdjęć na ww. podstronach będzie dokonywane przez Organizatora.

   

  AKCEPTACJA REGULAMINU

   

      1    Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

      1    Akceptacja Regulaminu następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza na Stronie internetowej Organizatora.

   

  OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

   

      1.    Organizator uzależnia wzięcie udziału w Programie od podania przez Koordynatora danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie. 

      2.    Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.

      3.    Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa; adres poczty elektronicznej: [email protected].

      4.    Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

      5.    Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

   

   

  PRZERWY W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ

   

      1    Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Strony internetowej Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, co może skutkować ich czasową niedostępnością.

      2    Odpowiedzialność Organizatora za brak dostępu do Strony internetowej Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, z przyczyn od niego niezależnych.

     3   Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści publikowane przez Uczestników na udostępnionych Szkołom podstronach, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej Organizatora, jak również w przypadku zamieszczenia przez Uczestników treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników na udostępnionych podstronach, jednakże zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków w możliwie najkrótszym terminie celem usunięcia treści wymienionych w zdaniu poprzednim.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

      1    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.

      2    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

   

   

  Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.05.2018 r.

  Partnerzy