• Regulamin uczestnictwa w programie „Świętuj z nami”

  REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ŚWIĘTUJ Z NAMI”
  z dnia 22.02. 2014 r. zmieniony w dniu 25.10.2016r. 

  §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Świętuj z nami”, zasady uczestnictwa w Programie oraz zasady świadczenia usług przez serwis internetowy dostępny pod adresem: www.fundacjakasisi.pl  
  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
  a) „Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres biura i adres do korespondencji: ul. Pomiechowska 47/14, 04-694 Warszawa; adres poczty elektronicznej: [email protected];
  b) „Świętuj z nami” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych Organizatora;
  c) „Regulamin” - niniejszy dokument
  d) „Serwis” - prowadzona przez Organizatora strona internetowa, której celem jest promocja programu „Świętuj z nami” poprzez umożliwienie Uczestnikom udziału w Programie;
  e) „Użytkownik” - każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;
  f)  „Uczestnicy Programu” - Użytkownicy, którzy zgłoszą swój udział w Programie przed planowaną uroczystością, a następnie przeprowadzą wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji kwiatów i/lub prezentów, by zebrane w ten sposób środki pieniężne przekazać następnie jako darowiznę na Cele Statutowe Organizatora;
  g) "Uroczystość" - rozumiana jako wydarzenie zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, na które nie potrzebne jest specjalne pozwolenie na organizację zbiórki publicznej - zbiórki koleżeńskie prowadzone w lokalach prywatnych wyłącznie w gronie znajomych.

  h) „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu;
  i) „Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na stronie internetowej pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/status;
  j)  „Zestaw Imprezowy” – zestaw wysyłany przez Organizatora na adres korespondencyjny Uczestnika Programu podany w formularzu zgłoszeniowym, składający się z puszki – skarbonki oraz kart do gry towarzyskiej "Talenty z Kasisi", balonów z logo Fundacji Kasisi, specjalnego dyplomu – życzeń skierowanych do Uczestnika, które wyglądają tak jak w galerii zamieszczonej na stronie internetowej http://www.fundacjakasisi.pl/swietuj_z_nami

  § 2. INFORMACJE O PROGRAMIE

  1. Program ma na celu wsparcie finansowe Celów Statutowych Organizatora orz prowadzonej przez niego działalności.
  2. Program skierowany jest do osób, które w związku z planowaną uroczystością (urodzin, imienin, rocznicy, uroczystości rodzinnej itp.) decydują, że przeprowadzą wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji  kwiatów i/lub innych prezentów, by zebrane w ten sposób środki pieniężne przekazać jako darowiznę na Cele Statutowe Organizatora.

   

  § 3. UCZESTNICY

  1. Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich do udziału w Programie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych przesłana na adres e- mail: [email protected].

   

  § 4. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

  1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/swietuj_z_nami.
  2. Zgłoszenie wymaga w szczególności podania danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym oraz akceptacji Regulaminu.
  3. W celu wzięcia udziału w Programie, zgłoszenie musi wpłynąć do Organizatora co najmniej na 14 dni przed planowaną uroczystością. Przesłane zgłoszenia, które nie mieszczą się w tym terminie nie będą brane pod uwagę.
  4. Organizator po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w ust. 2., wyśle za pośrednictwem poczty na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny puszkę-skarbonkę umożliwiającą przeprowadzenie wśród gości zbiórki pieniężnej, wraz z Zestawem Imprezowym.
  5. Organizator po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w terminie określonym w ust. 2., wyśle drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail unikatowy link do jednorazowego odtworzenia uczestnikom uroczystości filmu o pomocy udzielonej przez Organizatora ze środków pieniężnych przekazanych przez Uczestnika. Instrukcja, w jaki sposób odtworzyć film, zostanie wysłana w wiadomości e-mail wraz z linkiem do odtworzenia filmu.
  6. Poinformowanie zaproszonych gości o chęci przyjęcia zamiast kwiatów i/lub innych prezentów dowolnej sumy pieniężnej z zamiarem przekazania jej na wsparcie Organizatora oraz wszelkie inne czynności faktycznie związane z przeprowadzeniem zbiórki środków pieniężnych do puszki należą do obowiązków Uczestnika Programu. W zbiórce nie uczestniczy wolontariusz ani pracownik Organizatora.
  7. Sumę pieniężną uzyskaną na drodze zbiórki pieniężnej wśród gości uroczystości Uczestnik Programu wpłaci na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank BZWBK pod numerem: 48 1090 1883 0000 0001 2101 3122, podając w tytule wpłaty: „Świętuj z nami – darowizna” w przeciągu 14 dni od daty uroczystości.
  8. Wpłaty należy poprzedzić wypełnieniem odpowiedniego formularza zamieszczonego  na stronie internetowej Organizatora pod adresem:http://www.fundacjakasisi.pl/swietuj_z_nami/wplata,
  niezależnie od wybranego sposobu przekazania środków pieniężnych (internetowy system płatności lub tradycyjny przelew - na poczcie, w banku).
  9. Uczestnik Programu według swojego uznania przekaże Organizatorowi, za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/swietuj_z_nami/galeria/dodaj zdjęcie ze swojej uroczystości wraz z opisem, które po dokonaniu wpłaty środków pieniężnych w ww. sposób Organizator zamieści w Serwisie galerii „Zatrzymane chwile”.  
  10. W sytuacji wykorzystywania przez Uczestnika przesłanej przez Organizatora puszki - skarbonki w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności do prowadzenia zbiórki publicznej, Organizator ma prawo zwrotu kosztów przesłanej puszki oraz innych materiałów. Niezależnie od powyższego, Organizator może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie wykroczeń.

   

  § 5. AKCEPTACJA REGULAMINU

  1. Wzięcie udziału w Programie przez Uczestnika oraz korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
  2. Uczestnik akceptuje Regulamin podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie, poprzez odznaczenie specjalnego pola „Akceptuję Regulamin Akcji Świętuj z nami”.

   

  § 6. WARUNKI TECHNICZNE

  1. Korzystanie z serwisu wymaga:
  a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
  b) posiadania adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie przez Uczestnika,
  c) rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
  d) włączonej obsługi „cookies”.
  2. W przypadku chęci przesłania przez Uczestnika zdjęcia, o którym mowa w § 4. ust. 8., dopuszczalne są pliki .jpg,

   

  § 7. USŁUGI

  1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej Organizatora.
  2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
  3. Serwis świadczy następujące usługi:
  a) informowanie o organizacji Programu oraz zasadach wzięcia w nim udziału;
  b) umożliwienie zgłoszenia udziału Uczestnika w Programie;
  c) umożliwienie wysłania zdjęcia, o którym mowa w § 4. ust. 8.

   

  § 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Organizatorowi, chyba że w Serwisie zastrzeżono inaczej.
  2. Z zastrzeżeniem ust. 5., Uczestnik udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy w ramach udziału w Programie, udziela Organizatorowi nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Organizatora, w szczególności w ramach Programu na następujących polach eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie treści poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
  b) w zakresie licencji określonej w pkt. a) udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści.
  3. Uczestnik pozostawia Organizatorowi swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Organizator ma obowiązek oznaczenia autorstwa.
  4. Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Organizatora pełną odpowiedzialność za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń.
  5. Licencja, o której mowa w ust. 2., może zostać wypowiedziana przez Uczestnika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Uczestnika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny. Organizator odmawia publikacji, a opublikowane treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji, że mogą one naruszać jakiekolwiek praw osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

   

  § 9. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie będących Uczestnikami Programu nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
  2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników będących Uczestnikami Programu wymaga podania przez nich danych osobowych określonych przez Organizatora w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych.
  3. Organizator uzależnia wzięcie udziału w Programie od podania przez Uczestnika danych osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie.
  4. Podane przez Uczestnika dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin.
  5. Podając dane, o których mowa w § 10 ust. 2, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Organizatora. Poza zgodą wyrażoną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę także poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, w którym zamieszczona jest klauzula – zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
  6. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres biura i adres do korespondencji: ul. Pomiechowska 47/14, 04-694 Warszawa; adres poczty elektronicznej: [email protected].
  7. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.
  8. Organizator nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.
  9. Uczestnik w każdym czasie ma wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia z Serwisu.
  10.  Organizator wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają informacje pozwalające dostosowywać Usługi i treści Serwisu do indywidualnych preferencji Uczestnika.

   

  § 10. PRZERWY W DZIAŁANIU SERWISU

  1. Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu, co może skutkować jego czasową niedostępnością.
  2. Odpowiedzialność Organizatora za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu jest wyłączona.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści dostarczone przez Użytkownika, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

   

  § 11. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi niniejszy Regulamin, zawarta jest na czas nieokreślony.
  2. Uczestnicy Programu mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie, poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail: [email protected] bądź listownie na adres korespondencyjny Organizatora; Organizator zastrzega, iż rezygnacja po zgłoszeniu udziału w Programie i wysłaniu przez Organizatora puszki wraz z Zestawem Imprezowym, może nastąpić jedynie po dokonaniu zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora. Rezygnacja Uczestnika przesłana po dokonaniu darowizny, o której mowa w § 4. ust. 6., pozostaje bez wpływu na dokonaną darowiznę.
  3. W sytuacji, gdy Uczestnik Programu nie dokona wpłaty na podany w § 4. ust. 6. rachunek bankowy Organizatora w ustalonym terminie 14 dni od daty uroczystości, Organizator może wystąpić o zwrot kosztów poniesionych w związku z produkcją i wysyłką puszki przeznaczonej do zbiórki pieniężnej oraz wysłanego wraz z nią Zestawu Imprezowego.
  4. Rozwiązanie umowy nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w § 9. ust. 2., wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje na zasadach określonych w § 9. ust. 5.

   

  § 12. PRAWO WŁAŚCIWE

  1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  2. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów na gruncie niniejszego Regulaminu, Uczestnik i Organizator będą dążyć do ich polubownego rozwiązania. Jeśli spór nie będzie mógł być rozwiązany na drodze polubownej, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

   

  § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 tj.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 tj.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02. 2014 r.

  Partnerzy